Financieringsfondsen voor onderzoeksprogramma’s door universiteiten en publieke en private ondernemingen/organisaties

Hierna vindt u:

❖    De gegevens van de diensten en contactpersonen in elke universiteit, verantwoordelijk voor de projectoproepen en financieringsmogelijkheden voor de onderzoeksprojecten. Verschillende fondsen helpen zowel publieke als private ondernemingen en organisaties om onderzoeksprojecten te financieren die bij hun belangen aansluiten.

❖       Een overzicht van de financieringsprogramma’s en fondsen voor een partnership of de ontwikkeling van gezamenlijke onderzoeksprojecten door universiteiten en publieke en private ondernemingen/organisaties. Sommige fondsen zijn grensoverschrijdend, andere beperkt tot één enkele economische regio. Deze lijst is echter niet volledig
-    Tussen Belgïe en Frankrijk
-    In Belgïe, Wallonnië
-    In Belgïe,Vlaanderren
-    In Frankrijk

Contacts

Contacts :


Uitwerking van projecten: www.unamur.be/recherche/services-adre/financementsCONTACT: secretariat.adre@unamur.be  Tel.: +32(081)72 50 49
Een overzicht van de financieringsprogramma’s en fondsen :

Tussen België en Frankrijk

INTERREG V-B-programma

Link naar de website van France -Wallonie-Vlaanderen : Interreg (interreg-fwvl.eu)

Het INTERREG V-B-programma is een transnationaal samenwerkingsprogramma met België, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Luxemburg, een deel van Frankrijk en Duitsland.
De projecten zijn toegespitst op vier prioriteiten:
• Prioriteit 1: Capitalising on innovation – De kenniseconomie van de regio ontwikkelen (Noordwest-Europa) door het innovatievermogen te benutten.
• Prioriteit 2: Managing resources and risks – Duurzaam beheer van de natuurlijke rijkdommen en de natuur- en technologische risico’s.
• Prioriteit 3: Improving connectivity – De regio beter bereikbaar maken door intelligent en duurzaam transport te promoten en ICT-oplossingen voor te leggen.
• Prioriteit 4: Strengthening communities – Sterke en welvarende gemeenschappen transnationaal promoten.

INTERREG V-C

Dit programma voorziet de financiering voor alle Europese regio’s en voor Zwitserland en Noorwegen (regionale en lokale overheden) om de uitwisseling en overdracht van kennis en good practices in de hand te werken.
Twee prioriteiten werden naar voren geschoven:
• Innovatie en kenniseconomie
• Milieu en risicopreventie.
• Deze prioriteiten zijn een weerspiegeling van de strategie waarmee de Europese Unie de groei en werkgelegenheid wil bevorderen in aansluiting op de Lissabon- en Göteborgstrategie.

EUROSTARS

De Eurostars-financieringsfondsen financieren projecten op het vlak van toegepast onderzoek, op initiatief van onderzoeksintensieve kmo’s (10% van het omzetcijfer of van het personeel gewijd aan onderzoek).
34 landen (lidstaten of landen met een band met de Europese Unie) nemen aan deze fondsen deel en alle technologiedomeinen staan open.
Minimumvoorwaarden: twee onafhankelijke identiteiten uit twee verschillende Eurostars-lidstaten. Innoverende kmo’s moeten ten minste 50% van het projectbudget mobiliseren.

In België, Wallonië

Beware fellowships 2

Om de onderzoekers* makkelijker naar België te lokken, voerde de SPW Recherche een nieuw financieel mechanisme in om hen in Wallonië/de Federatie Wallonië-Brussel te verwelkomen: het programma “BEWARE Fellowships 2”.
“BEWARE Fellowships 2” wil 75 gekwalificeerde onderzoekers naar de Waalse ondernemingen brengen, waar ze de helft van hun verblijf zullen doorbrengen; de andere helft brengen ze door aan een universiteit, hogeschool of in een onderzoekscentrum.
Het mandaat dekt de verblijfskosten, een mobiliteitspremie en de bedrijfskosten.
Het programma BEWARE Fellowships 2 (BElgian WAllonia REsearcher) wordt medegefinancierd door de Marie Skłodowska-Curie-acties van de Europese Commissie (COFUND – contract 847587)
(*) Het woord verwijst naar alle mannen en vrouwen van om het even welke nationaliteit, ook de Belgische, die op het ogenblik van de indiening de voorbije drie jaar beroepshalve meer dan twaalf maanden niet in België hebben verbleven.

De Waalse concurrentieclusters

Dankzij de concurrentieclusters kunnen expertise- en innovatienetwerken worden samengesteld; ze moeten het Waalse Gewest aantrekkelijker maken en de werkgelegenheid ontwikkelen door de economische dynamiek te vergroten en de samenwerkingsverbanden tussen de actoren te versterken. De projecten moeten in ieder geval door een onderneming (Waals Gewest) worden gecoördineerd en moeten ten minste twee industriële partners (Waals Gewest) en twee academische partners (universiteiten, hogescholen, erkende onderzoekscentra) uit de Federatie Wallonië-Brussel bevatten.

Concurrentiecluster Biowin  

Biowin is een concurrentiecluster die zich op de menselijke gezondheid concentreert en de Waalse innovatie- en opleidingsactoren op het vlak van biotechnologieën en gezondheid wil samenbrengen.

Concurrentiecluster WAGRALIM

De cluster Walagrim wil het concurrentievermogen van ondernemingen uit de voedingsmiddelenindustrie versterken en de activiteit en werkgelegenheid in de sector doen toenemen.

Concurrentiecluster SKYWIN

Skywin is een concurrentiecluster gericht op de lucht- en ruimtevaarttechniek. De bedoeling is om onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten uit te werken en te leiden die in Wallonië een economisch doeleinde hebben, nieuwe activiteit genereren en banen creëren.

Concurrentiecluster MECATECH

De concurrentiecluster MecaTech legt de klemtoon op de werktuigbouwkunde. Werktuigbouwkunde dekt ondernemingen (adviseurs/integratoren) die “functiesystemen” (gebruiksartikelen, machines of industriële processen) ter beschikking stellen van hun klanten, maar ook ondernemingen die bestanddelen of subsystemen vervaardigen, waarbij ze op uiteenlopende technologieën voortbouwen.

Concurrentiecluster LOGISTICS IN WALLONIA

De concurrentiecluster Logistics in Wallonia legt de klemtoon op logistiek en transport en heeft de volgende opdrachten:

GREENWIN

De cluster Greenwin concentreert zich op de levenscyclus van materiaal en wil onze milieuvoetafdruk verkleinen door technologische ontwikkeling en innovatie.

PROGRAMMA FIRST

Het programma FIRST (Programme de Formation et d’Impulsion à la Recherche Scientifique et Technologique – Programma voor opleiding en aanzet tot wetenschappelijk en technologisch onderzoek) biedt onderzoekers de mogelijkheid om het industriële milieu te leren kennen en tegelijkertijd hun universitaire statuut te behouden.
Met dit programma worden gedurende twee jaar of langer de loonkosten ten laste genomen van een jonge onderzoeker die in de universitaire instelling of instelling van universitair niveau een gericht onderzoeksproject uitvoert dat mogelijk op termijn impact heeft op de Waalse economische en sociale ontwikkeling.

FIRST SPIN-OFF

Dit programma financiert onderzoek op basis waarvan een nieuw product of procedé of een nieuwe dienst wordt uitgewerkt;
Tegelijkertijd wordt een haalbaarheidsonderzoek gerealiseerd en wordt nagegaan hoe de onderzoeksresultaten technisch en economisch ontwikkeld kunnen worden.
De bedoeling van dit voorstel is om in het Waalse Gewest een nieuwe economische activiteit op gang te brengen door de creatie van een spin-off.

In België, Vlaanderen

SBO (Strategisch Basis Onderzoek) projecten

Het programma Strategisch BasisOnderzoek (SBO) betreft vernieuwend onderzoek dat in geval van wetenschappelijk succes een vooruitzicht biedt voor latere economische of maatschappelijke toepassingen (in de vorm van een nieuwe generatie van producten, processen en/of diensten).
Het SBO-programma is opgedeeld in twee finaliteitsdelen: een economisch programmadeel voor projecten met een primaire economische finaliteit en een maatschappelijk programmadeel voor projecten met een primaire maatschappelijke finaliteit.

Baekeland-mandaten

consortium bestaande uit (minimum) een Vlaams bedrijf, een Vlaamse universiteit en een doctorandus
uitvoeren van een doctoraatsproject met meerwaarde voor het bedrijf
50 tot 80% van de personeels- en werkingskosten van de doctorandus

Innovatie-mandaten

Een innovatiemandaat is specifiek bestemd om postdoctorale onderzoekers een project te laten uitvoeren in nauwe samenwerking met de bedrijfswereld, hetzij met een bestaand bedrijf, hetzij met het oog op de oprichting van een nieuw bedrijf.

Toegepast Biomedisch onderzoek met primair Maatschappelijke finaliteit (TBM)

Het TBM-programma beoogt op lange termijn bij te dragen aan de implementatie van (nieuwe) therapieën, diagnosetechnieken en preventiemethoden, die -ten gevolge van een gebrek aan industriële interesse- zonder overheidsfinanciering niet tot bij de patiënt zouden geraken.

O&O-bedrijfsprojecten

project van onderzoek of ontwikkeling, uitgevoerd door één of meerdere bedrijven, al dan niet in samenwerking met onderzoekspartners. Het vertrekt vanuit een concrete probleemstelling. Prioriteit gaat naar projecten met een hoger risico en een grotere potentiële impact in Vlaanderen op economisch vlak. De regeling is permanent open.

TETRA-projecten:

TETRA is een programma voor praktijkgericht onderzoek door hogescholen en geïntegreerde opleidingen in de universiteiten voor ondernemingen en non-profitorganisaties.

EFRO Vlaanderen

Het Vlaamse EFRO-programma subsidieert projecten in Vlaanderen die het concurrentievermogen vergroten en de werkgelegenheid stimuleren.

In Frankrijk

De Université de Lille is een overheidsinstelling en draagt sinds 2017 het label I-SITE.
Met haar 3300 onderzoekers en docenten-onderzoekers en 66 laboratoria wil de Rijselse universiteit een van de grootste Franse onderzoeksuniversiteiten worden. In partnership met het CNRS, het Inserm, het Inria, het Inra, de hogescholen, het Centre hospitalier régional universitaire (CHRU) van Rijsel en het Institut Pasteur, ontwikkelt de universiteit onderzoek op hoog niveau en technologische of service-innovatie door toedoen van een groot aantal wetenschappelijke projecten, spitstechnologische middelen en partnerships met sociaaleconomische spelers.
Om met name met de sociaaleconomische wereld de banden aan te halen, zijn verschillende financieringen mogelijk:
I-site  http://www.isite-ulne.fr/index.php/fr/app/

 

Regionale voorzieninge : 

Hauts-de-France Innovation et Développement 

 

Nationale voorzieningen :

CIFRE-beurzen

Dankzij Cifre kunnen ondernemingen financiële hulp krijgen om een jonge doctorandus aan te werven die op basis van door een openbaar onderzoekslaboratorium gesteund onderzoekswerk zijn eindverhandeling zal verdedigen.
Cifre-beurzen werken telkens met drie partners:
●    een onderneming*, die aan een doctorandus onderzoekswerk toevertrouwt dat het voorwerp van zijn eindverhandeling zal vormen;
●    een laboratorium dat niet tot de onderneming behoort en de doctorandus wetenschappelijk begeleidt;
●    een doctorandus met een masterdiploma.

ANR – programma’s “Chaires industrielles”

Het programma “Chaires Industrielles” streeft een drievoudige doelstelling na:
Op prioritaire en strategische domeinen voor de openbare en private spelers die bij de industrieleerstoel betrokken zijn, samenwerkingsprojecten voor wetenschappelijk onderzoek uitwerken en structureren en dat, via een sterk en duurzaam partnership.
Leerkrachten-onderzoekers en onderzoekers met internationale naamsbekendheid – Fransen of buitenlanders, al dan niet op verplaatsing – de mogelijkheid bieden om aan een ambitieus, innoverend en op industrievlak ontegenzeglijk belangrijk onderzoeksproject mee te werken.
Opleiding door onderzoek verstrekken door de doctorandi en post-doctorandi een benadering te bieden die steunt op onderzoekswerk dat volgens een langetermijnvisie wordt verricht in een academisch onderzoekslaboratorium, gecombineerd met de ervaring van de spelers uit de economische wereld.